X
   
 
  • مهدی نیامنش / دکترای نرم افزار دانشگاه شریف

   مدیرعامل هلدینگ فناوری بنتک
   دانش آموخته نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف در مقطع دکترا

   - مدیرعامل هلدینگ فناوری بنتک
   - دانش آموخته نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف در مقطع دکترا