X
   
 
  • فروتنی

   دکتر محمود حسابی - پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران : حاصل ضرب توان در ادعا عدد
   ثابتی استهرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است،
   و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر می‌گردد.
   فروتنی ، نردبان بزرگی و بلندی است.

   دکتر محمود حسابی - پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران : حاصل ضرب توان در ادعا عدد
   ثابتی استهرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است،
   و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر می‌گردد.

  • جملات انگیزشی
   • با ما همراه باشید