X
   
 
  • معرفی استارتاپ و فرایند کاری تیم (تخمین عیار مواد معدنی با کمک هوش مصنوعی)
   استارتاپ شبیه سازی گمانه های اکتشافی به شبیه سازی هوشمند گمانه ها با استفاده از روشهای جدید هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ...
   استارتاپ شبیه‌سازی گمانه‌های اکتشافی به شبیه‌سازی هوشمند گمانه‌ها با استفاده از روش‌های جدید هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ...
   تهیه مدلهای مربوط به تمام مواد معدنی به منظور شبیه سازی هوشمند گمانه های اکتشافی در آنها و در نهایت تهیه نرم افزار جامع ...
   سرعت بخشیدن به عملیات اکتشاف همراه با کاهش چشمگیر هزینه ها
   کاهش قابل توجه هزینه های اکتشافی، کاهش زمان اکتشاف و مدلسازی ذخیره، کاهش آلودگیهای زیست محیطی
  • معرفی استارتاپ و فرایند کاری تیم (تخمین عیار مواد معدنی با کمک هوش مصنوعی)
   • با ما همراه باشید