X
   
 
  • بزرگترین اشتباه

   ناپلئون هیل: بزرگترین اشتباهی که در زندگی می توانید مرتکب شوید، این است که هیچوقت سعی نکنید.
   بزرگترین اشتباه

   ناپلئون هیل-نویسنده، وکیل: بزرگترین اشتباهی که در زندگی می توانید مرتکب شوید، این است که هیچوقت سعی نکنید.

  • جملات انگیزشی
   • با ما همراه باشید