X
   
 
    • ایمینو گپ

      « ایمینو گپ » محفلی برای صحبت‌های خودمانی مدیران کسب و کار با استارتاپ های ایمینو است. در این برنامه تجربیات شنیده نشده از مدیران کسب و کار برای کارآفرینان ارائه می‌شود.
    • برنامه های شاخص ایمینو
      • با ما همراه باشید