X
   
 
  • ایمینو کمپ

   «ایمینو کمپ» محفلی برای شکل‌دهی ایده‌های اولیه و تبدیل آن‌ها به یک حداقل محصول قابل ارائه است. در ایمینو کمپ تیم‌ها حول یک ایده اولیه تشکیل می‌شوند و بعد از سه ماه آموزش و کار فشرده، ایده خود را به یک محصول اولیه تبدیل می‌کنند تا بتوانند وارد دوره شتابدهی ایمینو شوند.

   «ایمینو کمپ» محفلی برای شکل‌دهی ایده‌های اولیه و تبدیل آن‌ها به یک حداقل محصول قابل ارائه است. در ایمینو کمپ تیم‌ها حول یک ایده اولیه تشکیل می‌شوند و بعد از سه ماه آموزش و کار فشرده، ایده خود را به یک محصول اولیه تبدیل می‌کنند تا بتوانند وارد دوره شتابدهی ایمینو شوند.

  • برنامه های شاخص ایمینو
   • با ما همراه باشید