X
   
 
  • اهداف ایمینو

   1- افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی
   2- تهییج و ترغیب فناوران و نوآوران دانشگاه‌ها و صنایع معدنی به ایده‌پردازی
   3- ارائه توانمند‌ی‌های شرکت‌های دانش بنیان و بهره‌مندی از ظرفیت آنها در بخش معدن و صنایع معدنی
   4- ترغیب به نهادسازی در تامین مالی ایده‌های معدن و صنایع معدنی
   5- بهره گیری از ظرفیتهای حمایتی موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط
   6- ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به اعضای زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در بخش معدن و صنایع معدنی

   1- افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی
   2- تهییج و ترغیب فناوران و نوآوران دانشگاه‌ها و صنایع معدنی به ایده‌پردازی
   3- ارائه توانمند‌ی‌های شرکت‌های دانش بنیان و بهره‌مندی از ظرفیت آنها در بخش معدن و صنایع معدنی
   4- ترغیب به نهادسازی در تامین مالی ایده‌های معدن و صنایع معدنی
   5- بهره گیری از ظرفیتهای حمایتی موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط
   6- ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به اعضای زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در بخش معدن و صنایع معدنی

  • اهداف ایمینو
   • با ما همراه باشید