X
   
 
    • اهـداف

      تهیه مدل‌های مربوط به تمام مواد معدنی به منظور شبیه سازی هوشمند گمانه های اکتشافی در آنها و در نهایت تهیه نرم افزار جامع در این راستا
    • معرفی استارتاپ و فرایند کاری تیم
      • با ما همراه باشید